Gratis registreren

GEGEVENSBESCHERMING

PRIVACYBELEID

We zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van hey.kitchen. Het gebruik van de internetpagina’s van hey.kitchen is mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de landspecifieke regelgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op de hey.kitchen. Door middel van dit privacybeleid wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen geïnformeerd over hun rechten door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft hey.kitchen talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, zo goed mogelijk te beschermen. Gegevensoverdracht via internet kan echter altijd gaten in de beveiliging vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens op een andere manier aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld telefonisch.

1. DEFINITIES

De gegevensbeschermingsverklaring van hey.kitchen is gebaseerd op de termen die in de Europese richtlijn en verordening worden gebruikt bij het uitvaardigen van de gegevensbeschermingsverordening (DS-GVO). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, leggen we de gebruikte termen graag van tevoren uit.

In dit privacybeleid gebruiken we onder andere de volgende termen:

A) PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

B) BETROKKENE

Betrokkene betekent elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.

C) VERWERKING

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

D) BEPERKING VAN DE VERWERKING

Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

E) PROFIELEN

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te beoordelen, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de werkprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

F) PSEUDONIMISERING

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

(G) VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE OF PERSOON VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING

De voor de verwerking verantwoordelijke of de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat, kan in de wetgeving van de Unie of de lidstaat worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of volgens welke specifieke criteria deze wordt aangewezen.

H) AANNEMERS

Verwerker: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

I) ONTVANGER

Ontvanger betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet een derde partij. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifieke onderzoeksopdracht op grond van de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

J) DERDE

Onder “derde” wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

K) TOESTEMMING

Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige, bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. NAAM EN ADRES VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De verantwoordelijke partij in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingsaard is:

hey.kitchen
Emsweg 3
51789 Lindlar
NL

Tel.: 02266 4789296
E-mail: cl@hey.kitchen
Website: www.hey.kitchen

3. COOKIES

De internetpagina’s van hey.kitchen maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betreffende persoon onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan hey.kitchen de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals al eerder vermeld, in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in de online winkel. De online winkel onthoudt de items die een klant in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst via een cookie.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen cookies die al zijn ingesteld op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.

Als alternatief voor de browser add-on of binnen browsers op mobiele apparaten, klik dan op deze link om het verzamelen door Google Analytics binnen deze website in de toekomst te voorkomen:

4. VERZAMELEN VAN ALGEMENE GEGEVENS EN INFORMATIE

De website van hey.kitchen verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website vanwaar een toegangssysteem op onze website terechtkomt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden geopend, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt hey.kitchen geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te garanderen en (4) wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor vervolging in het geval van een cyberaanval. Daarom analyseert hey.kitchen anoniem verzamelde gegevens en informatie enerzijds voor statistische doeleinden en anderzijds om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren, zodat we een optimaal beschermingsniveau kunnen garanderen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. CONTACTMOGELIJKHEID VIA DE WEBSITE

De website van hey.kitchen bevat, op basis van wettelijke bepalingen, informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de persoonsgegevens die de betrokkene heeft doorgegeven automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden verstrekt, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

6. ROUTINEMATIG WISSEN EN BLOKKEREN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke zal persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan gedurende de tijd die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of wanneer dit wordt bepaald door de Europese richtlijn en verordening of andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Als het doel van de opslag niet langer van toepassing is of als een door de Europese richtlijn en verordening of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

7. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

A) RECHT OP BEVESTIGING

Elke betrokkene heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem of haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Als een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

B) RECHT OP INFORMATIE

Eenieder die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om te allen tijde kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen, alsmede een kopie van die informatie. Bovendien heeft de betrokkene op grond van de Europese richtlijn en verordening toegang tot de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties
 • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om deze duur te bepalen
 • het bestaan van een recht om hen betreffende persoonsgegevens te laten rectificeren of wissen of om beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
 • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

Bovendien heeft de betrokkene het recht om na te gaan of persoonsgegevens zijn overgedragen aan een derde land of een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te krijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Als een betrokkene dit recht op toegang wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

C) RECHT OP CORRECTIE

Elke persoon die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en verordening verleende recht om onverwijld te verzoeken om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Bovendien heeft de betrokkene, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

D) RECHT OP WISSEN (RECHT OM VERGETEN TE WORDEN)

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld worden gewist, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer noodzakelijk zijn.
 • De betrokkene herroept zijn of haar toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 2. 1 letter a DS-GVO of Art. 9 para. 2(a) van de GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • De betrokkene zal, in overeenstemming met art. 21 lid. 1 DS-GVO en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 DS-GVO. 2 DS-GVO om bezwaar te maken tegen de verwerking.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden conform art. 8 (2) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 1 DS-GVO verzameld.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de verwijdering van door hey.kitchen opgeslagen persoonsgegevens wenst te regelen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerkers van hey.kitchen zullen ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onverwijld wordt ingewilligd.

Als de persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt door hey.kitchen en ons bedrijf de verantwoordelijke partij is volgens Art. 17 Para. 1 DS-GVO om persoonsgegevens te wissen, zal hey.kitchen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen treffen, waaronder technische maatregelen, om andere verantwoordelijken voor de verwerking die de bekendgemaakte persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene die andere verantwoordelijken voor de verwerking heeft verzocht alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerkers van hey.kitchen zullen in individuele gevallen de nodige stappen ondernemen.

E) RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met Art. Art. 21 lid. 1 GDPR en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst de beperking van door hey.kitchen opgeslagen persoonsgegevens aan te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van hey.kitchen zal de beperking van de verwerking regelen.

F) RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Ze heeft ook het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 letter a DS-GVO of Art. 9 para. 2 letter a DS-GVO of op een contract volgens Art. 6 para. 1(b) van de GDPR en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Bij het uitoefenen van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens Art. 20 para. 1 GDPR, het recht op rechtstreekse overdracht van persoonsgegevens van een verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien dit technisch haalbaar is en mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van hey.kitchen.

G) RECHT VAN BEROEP

Eenieder die te maken krijgt met de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en de opsteller van de verordening het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, van de richtlijn, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie. 1(e) of (f) van de Gegevensbeschermingsverordening. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De hey.kitchen zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien hey.kitchen persoonsgegevens verwerkt met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zal hey.kitchen de persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die door de hey.kitchen wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden op grond van Art. 89 Para. 1 DS-GVO, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Om gebruik te maken van zijn recht op bezwaar, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van hey.kitchen of een andere medewerker. De betrokkene kan ook zijn recht van bezwaar uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG.

H) GEAUTOMATISEERDE BESLUITEN IN INDIVIDUELE GEVALLEN, WAARONDER PROFILERING

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) wordt toegestaan door EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt hey.kitchen passende maatregelen om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op betrokkenheid van de betrokkene door de verantwoordelijke voor de verwerking, om zijn standpunt kenbaar te maken en om het besluit te betwisten.

Als de betrokkene zijn rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluiten wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

I) RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN VOLGENS DE GEGEVENSBESCHERMINGSWETGEVING

Elke persoon die te maken krijgt met de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en verordening verleende recht om op elk moment de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

Als de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

8. GEGEVENSBESCHERMINGSBEPALINGEN OVER HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN FACEBOOK

De controller heeft onderdelen van het bedrijf Facebook op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers meestal in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de respectieve Facebook-component ertoe gebracht om een weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op developers.facebook.com/docs/plugins/. In het kader van deze technische procedure ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de volledige duur van het desbetreffende verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en toegewezen door Facebook aan de respectieve Facebook-account van de betrokken persoon. Als de betrokkene een van de Facebook-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de knop “Vind ik leuk”, of als de betrokkene een reactie plaatst, wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is aangemeld bij Facebook op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Facebook wordt verzonden, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Facebook-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat beschikbaar is op en.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Er wordt ook uitgelegd welke instellingsopties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende apps beschikbaar waarmee het verzenden van gegevens naar Facebook kan worden onderdrukt. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om het verzenden van gegevens naar Facebook te onderdrukken.

9. GEGEVENSBESCHERMINGSBEPALINGEN OVER HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN GOOGLE ANALYTICS (MET ANONIMISERINGSFUNCTIE)

De controller heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, vergelijken en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over vanaf welke website een betrokkene naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzers), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en om de kosten-batenanalyse van internetreclame te maken.

De exploitatiemaatschappij van de Google Analytics-component is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

De controller gebruikt de toevoeging _gat._anonymizeIp voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betreffende persoon door Google verkort en geanonimiseerd als de toegang tot onze internetpagina’s plaatsvindt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google zal de verzamelde gegevens en informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door de cookie in te stellen kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een betrokkene een van de afzonderlijke pagina’s van deze website oproept die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de respectieve Google Analytics-component geactiveerd om gegevens naar Google te sturen ten behoeve van online analyse. Als onderdeel van deze technische procedure verkrijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betreffende persoon, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te traceren en vervolgens commissieberekeningen mogelijk te maken.

Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, zoals de toegangstijd, de plaats van herkomst en de frequentie waarmee de betrokkene onze website bezoekt. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, delen met derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en verband houden met het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en om een dergelijke verwerking te voorkomen. Hiervoor moet de betrokkene een browser add-on downloaden en installeren via de link tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon waarover hij of zij controle heeft, is het mogelijk om de browser add-on opnieuw te installeren of te activeren.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd onder deze link www.google.com/intl/de_de/analytics/.

10. BEPALINGEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING OVER HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN INSTAGRAM

De controller heeft onderdelen van de Instagram-dienst op deze website geïntegreerd. Instagram is een dienst die kan worden beschouwd als een audiovisueel platform en waarmee gebruikers foto’s en video’s kunnen delen en deze gegevens ook kunnen verspreiden op andere sociale netwerken.

De exploitant van de Instagram-diensten is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt opgeroepen die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de respectieve Instagram-component ertoe aangezet om een weergave van de overeenkomstige component van Instagram te downloaden. Als onderdeel van deze technische procedure ontvangt Instagram informatie over welke specifieke subpagina van onze website wordt bezocht door de betrokkene.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Instagram, herkent Instagram welke specifieke subpagina de betrokkene bezoekt telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de volledige duur van het respectieve verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Instagram-component en door Instagram toegewezen aan de respectieve Instagram-account van de betrokken persoon. Als de betrokkene een van de Instagram-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, worden de aldus verzonden gegevens en informatie toegewezen aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram ontvangt altijd informatie via de Instagram-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Instagram op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Instagram-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Instagram wordt verzonden, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Instagram-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Instagram zijn te vinden op help.instagram.com/155833707900388 en www.instagram.com/about/legal/privacy/.

11. BEPALINGEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING OVER HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN XING

De controller heeft onderdelen van Xing geïntegreerd op deze website. Xing is een sociaal netwerk op internet waarmee gebruikers in contact kunnen komen met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. Individuele gebruikers kunnen een persoonlijk profiel van zichzelf maken op Xing. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprofielen aanmaken of vacatures publiceren op Xing.

De werkmaatschappij van Xing is XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt opgeroepen die door de controller wordt beheerd en waarop een Xing-component (Xing-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de desbetreffende Xing-component automatisch gevraagd om een weergave van de desbetreffende Xing-component van Xing te downloaden. Meer informatie over de Xing plug-ins kun je vinden op dev.xing.com/plugins. In het kader van deze technische procedure ontvangt Xing informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Xing is ingelogd, herkent Xing welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt telkens als de betrokkene onze website oproept en voor de volledige duur van het respectieve verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Xing-component en door Xing toegewezen aan de respectieve Xing-account van de betreffende persoon. Als de betrokkene een van de Xing-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de knop “Delen”, wijst Xing deze informatie toe aan de persoonlijke Xing-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Xing ontvangt altijd informatie via de Xing-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is aangemeld bij Xing op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Xing-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Xing wordt verzonden, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Xing-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

De door Xing gepubliceerde bepalingen inzake gegevensbescherming, die toegankelijk zijn op www.xing.com/privacy, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Xing. Bovendien heeft Xing privacyverklaringen voor de XING Share-knop gepubliceerd op www.xing.com/app/share.

12. BEPALINGEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING OVER HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN YOUTUBE

De controller heeft YouTube-onderdelen geïntegreerd op deze website. YouTube is een videoportaal op het internet waarop videopubliceerders gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers ze gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. Op YouTube kunnen alle soorten video’s worden gepubliceerd, waardoor complete film- en televisieprogramma’s, maar ook muziekvideo’s, trailers of video’s die door gebruikers zelf zijn gemaakt, toegankelijk zijn via het internetportaal.

De werkmaatschappij van YouTube is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Telkens wanneer een betrokkene een van de afzonderlijke pagina’s van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website oproept waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de desbetreffende YouTube-component automatisch verzocht een weergave van de desbetreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op www.youtube.com/yt/about/de/. Als onderdeel van deze technische procedure ontvangen YouTube en Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website wordt bezocht door de betrokkene.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt wanneer een subpagina met een YouTube-video wordt opgeroepen. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betreffende persoon.

YouTube en Google ontvangen altijd informatie via de YouTube-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is ingelogd op YouTube op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar YouTube-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

Het door YouTube gepubliceerde privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

13. GEGEVENSBESCHERMINGSBEPALINGEN OVER DE INZET EN HET GEBRUIK VAN ACHTERGRONDGEOLOCATIEFUNCTIES VAN DE TRANSISTOR-SOFTWARE.

We gebruiken de achtergrondgeolocatiefuncties van Transistor Software om u een verbeterde gebruikerservaring en gepersonaliseerde inhoud te bieden. Deze functies verzamelen en verwerken locatiegegevens om u relevante informatie en diensten te bieden op basis van uw huidige locatie. Door een tour te starten in onze applicatie ga je ermee akkoord dat we je locatiegegevens kunnen verzamelen, opslaan en verwerken. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor interne doeleinden en geven ze niet door aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om onze diensten te leveren of wettelijk verplicht is. Uw locatiegegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden alleen opgeslagen zolang dat nodig is voor het leveren van onze diensten. U hebt het recht om uw toestemming voor het gebruik van achtergrondgeolocatiefuncties op elk gewenst moment in te trekken door de betreffende functie “Start Tour” in onze applicatie niet langer te gebruiken of door de instellingen ervan aan te passen. Als u vragen of zorgen hebt over het gebruik van uw locatiegegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. We doen er alles aan om uw privacy en de bescherming van uw gegevens te waarborgen.

14. RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING

Art. 6 I lit. een DS-GVO dient als rechtsgrondslag voor ons bedrijf voor verwerkingen waarbij we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de verlening van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals voor het voldoen aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker op ons terrein gewond raakt en als gevolg daarvan zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere belangrijke informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6 I lit. d DS-GVO. Uiteindelijk zouden de verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op Art. 6 I lit. f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag als de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. We mogen dergelijke verwerkingen in het bijzonder uitvoeren omdat ze specifiek zijn vermeld door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld als de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin van de GDPR).

15. GERECHTVAARDIGDE BELANGEN BIJ DE VERWERKING DOOR DE VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE OF EEN DERDE

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op Artikel 6 I lit. f DS-GVO, ons legitieme belang is de uitvoering van ons bedrijf ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

16. DUUR VAN DE OPSLAG VAN DE PERSOONSGEGEVENS.

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist als ze niet langer nodig zijn voor het uitvoeren of initiëren van het contract.

16. WETTELIJKE OF CONTRACTUELE VEREISTEN VOOR HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS; NOODZAAK VOOR HET SLUITEN VAN HET CONTRACT; VERPLICHTING VAN DE BETROKKENE OM DE PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN; MOGELIJKE GEVOLGEN VAN HET NIET VERSTREKKEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Wij willen u erop wijzen dat het verstrekken van persoonlijke gegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een overeenkomst met hem of haar sluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonlijke gegevens verstrekt, moet hij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

18. BESTAAN VAN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de generator van de gegevensbeschermingsverklaring van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als functionaris voor gegevensbescherming, in samenwerking met de advocaten voor gegevensbescherming van het advocatenkantoor WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.

TOESTEMMING MET GEBRUIKERSCENTRA

Deze website gebruikt de Consent-technologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, website: https://usercentrics.com/de/ (hierna “Usercentrics”).

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonlijke gegevens doorgegeven aan Usercentrics:

 • Uw toestemming(en) of het intrekken van uw toestemming(en)
 • Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw terminal
 • Tijdstip van uw bezoek aan de website

Bovendien slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om de aan u verleende toestemming of de intrekking daarvan te kunnen toewijzen. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Usercentrics cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

De Usercentrics-banner op deze website is geconfigureerd met behulp van eRecht24. U kunt dit herkennen aan het feit dat het eRecht24 logo in de banner verschijnt. Om het eRecht24-logo in de banner weer te geven, wordt een verbinding met de eRecht24-afbeeldingsserver tot stand gebracht. Het IP-adres wordt ook verzonden, maar wordt alleen in geanonimiseerde vorm opgeslagen in de serverlogboeken. De eRecht24 image server bevindt zich in Duitsland bij een Duitse provider. De banner zelf wordt exclusief geleverd door Usercentrics.

Het gebruik van Usercentrics wordt gedaan om toestemming te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde technologieën zoals wettelijk vereist. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. c GDPR.

Taakverwerking

We hebben een contract voor orderverwerking (AVV) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een contract dat wordt vereist door de wet op gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat dit bedrijf de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

Onze visie

Onze visie is om alle marktdeelnemers op een intelligente manier te netwerken op een gemeenschappelijk platform en om een technische standaard in te voeren voor verwerking, implementatie en documentatie. Op deze manier willen we de samenwerking en saamhorigheid versterken om het voor iedereen gemakkelijker te maken om op de lange termijn in de markt te opereren.

Neem contact op met

hey.kitchen Copyright 2023. Alle rechten voorbehouden.