Rekisteröidy ilmaiseksi

TIETOSUOJA

TIETOSUOJAPOLITIIKKA

Olemme erittäin iloisia kiinnostuksestasi yritystämme kohtaan. Tietosuoja on erityisen tärkeä prioriteetti hey.kitchenin johdolle. Hey.kitchenin Internet-sivujen käyttö on mahdollista ilman henkilötietojen ilmoittamista. Jos rekisteröity kuitenkin haluaa käyttää erityisiä yrityspalveluja verkkosivustomme kautta, henkilötietojen käsittely voi tulla tarpeelliseksi. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä eikä käsittelylle ole oikeudellista perustetta, saamme yleensä rekisteröidyn suostumuksen.

Henkilötietojen, kuten rekisteröidyn nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron, käsittelyssä noudatetaan aina hey.kitcheniin sovellettavia maakohtaisia tietosuojasäännöksiä. Tällä tietosuojaselosteella yrityksemme haluaa tiedottaa yleisölle keräämiemme, käyttämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen luonteesta, laajuudesta ja tarkoituksesta. Lisäksi rekisteröidyille tiedotetaan heidän oikeuksistaan tämän tietosuojaselosteen avulla.

Rekisterinpitäjänä hey.kitchen on toteuttanut lukuisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaakseen tämän verkkosivuston kautta käsiteltävien henkilötietojen mahdollisimman täydellisen suojan. Internet-pohjaisessa tiedonsiirrossa voi kuitenkin aina olla tietoturva-aukkoja, joten ehdotonta suojaa ei voida taata. Tästä syystä jokainen rekisteröity voi vapaasti toimittaa meille henkilötietoja vaihtoehtoisin keinoin, esimerkiksi puhelimitse.

1. MÄÄRITELMÄT

Hey.kitchenin tietosuojaseloste perustuu EU:n direktiivissä ja asetuksessa tietosuoja-asetuksen (DS-GVO) antamisen yhteydessä käytettyihin termeihin. Tietosuojaperiaatteidemme on oltava helppolukuisia ja ymmärrettäviä sekä yleisölle että asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme. Tämän varmistamiseksi haluamme selittää käytetyt termit etukäteen.

Käytämme tässä tietosuojakäytännössä muun muassa seuraavia termejä:

A) HENKILÖTIEDOT

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä ’rekisteröity’) liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevalla luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti erityisesti tunnistetiedon, kuten nimen, tunnistenumeron, sijaintitietojen, verkkotunnisteen tai yhden tai useamman kyseisen luonnollisen henkilön fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, psyykkiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai sosiaaliseen identiteettiin liittyvän tekijän perusteella.

B) ASIANOMAINEN HENKILÖ

Rekisteröidyllä tarkoitetaan tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

C) JALOSTUS

Käsittelyllä tarkoitetaan mitä tahansa automaattista tai ei-automaattista henkilötietojen käsittelyä, kuten keräämistä, tallentamista, järjestämistä, arkistointia, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, luovuttamista välittämällä, levittämällä tai asettamalla muutoin saataville, yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

D) KÄSITTELYN RAJOITTAMINEN

Käsittelyn rajoittaminen on tallennettujen henkilötietojen merkitseminen, jonka tarkoituksena on rajoittaa niiden tulevaa käsittelyä.

E) PROFILOINTI

Profilointi on kaikenlaista henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käytetään luonnolliseen henkilöön liittyvien tiettyjen henkilökohtaisten näkökohtien arvioimiseen, erityisesti luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai sijainnin muutokseen liittyvien näkökohtien analysoimiseksi tai ennustamiseksi.

F) PSEUDONYMISOINTI

Pseudonymisoinnilla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn ilman lisätietojen käyttöä edellyttäen, että tällaiset lisätiedot säilytetään erillään ja että niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei voida yhdistää tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

(G) REKISTERINPITÄJÄ TAI KÄSITTELYSTÄ VASTAAVA HENKILÖ

Rekisterinpitäjä tai käsittelystä vastaava henkilö on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä, rekisterinpitäjästä tai sen nimeämistä koskevista erityisistä perusteista voidaan säätää unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä.

H) TOIMEKSIANTAJAT

Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

I) VASTAANOTTAJA

Vastaanottajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, jolle henkilötietoja luovutetaan, riippumatta siitä, onko kyseessä kolmas osapuoli. Viranomaisia, jotka voivat saada henkilötietoja unionin tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan erityisen tutkimustoimeksiannon yhteydessä, ei kuitenkaan pidetä vastaanottajina.

J) KOLMAS

Kolmannella osapuolella tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka ei ole rekisteröity, rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä eikä henkilöitä, joilla on valtuudet käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän suoralla vastuulla.

K) HYVÄKSYMINEN

Suostumuksella tarkoitetaan rekisteröidyn vapaasta tahdosta annettua erityistä ja tietoista ilmoitusta rekisteröidyn toiveista lausuman tai muun yksiselitteisen myönteisen toimen muodossa, jolla rekisteröity ilmaisee suostumuksensa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyyn.

2. KÄSITTELYSTÄ VASTAAVAN HENKILÖN NIMI JA OSOITE

Yleisen tietosuoja-asetuksen, muiden Euroopan unionin jäsenvaltioissa sovellettavien tietosuojalakien ja muiden tietosuojaa koskevien säännösten mukainen vastuullinen osapuoli on:

hey.kitchen
Emsweg 3
51789 Lindlar
FI

Puh. 02266 4789296.
Sähköposti: cl@hey.kitchen
Verkkosivusto: www.hey.kitchen

3. KOKKILEIVÄT

Hey.kitchenin internetsivut käyttävät evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokonejärjestelmään Internet-selaimen kautta.

Monet verkkosivustot ja palvelimet käyttävät evästeitä. Monet evästeet sisältävät niin sanotun evästetunnisteen. Evästetunnus on evästeen yksilöllinen tunniste. Se koostuu merkkijonosta, jonka avulla Internet-sivut ja palvelimet voidaan määrittää tiettyyn Internet-selaimeen, johon eväste on tallennettu. Näin vierailtu verkkosivusto ja palvelin voivat erottaa kyseisen henkilön yksittäisen selaimen muista internet-selaimista, jotka sisältävät muita evästeitä. Tietyn Internet-selaimen voi tunnistaa ja tunnistaa yksilöllisen evästetunnuksen avulla.

Evästeiden avulla hey.kitchen voi tarjota tämän verkkosivuston käyttäjille käyttäjäystävällisempiä palveluja, jotka eivät olisi mahdollisia ilman evästeiden asettamista.

Evästeen avulla verkkosivustomme tiedot ja tarjoukset voidaan optimoida käyttäjän etujen mukaisesti. Evästeiden avulla voimme, kuten jo mainittiin, tunnistaa verkkosivustomme käyttäjät. Tunnistamisen tarkoituksena on helpottaa käyttäjien verkkosivujemme käyttöä. Esimerkiksi evästeitä käyttävän verkkosivuston käyttäjän ei tarvitse syöttää pääsytietojaan uudelleen joka kerta, kun hän vierailee verkkosivustolla, koska verkkosivusto ja käyttäjän tietokonejärjestelmään tallennettu eväste tekevät tämän. Toinen esimerkki on ostoskorin eväste verkkokaupassa. Verkkokauppa muistaa evästeen avulla ne tuotteet, jotka asiakas on laittanut virtuaaliseen ostoskoriin.

Rekisteröity voi milloin tahansa estää evästeiden asettamisen verkkosivustollamme käyttämällä Internet-selaimen asianmukaista asetusta ja siten pysyvästi kieltää evästeiden asettamisen. Lisäksi jo asetetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa Internet-selaimen tai muiden ohjelmistojen avulla. Tämä on mahdollista kaikissa yleisissä Internet-selaimissa. Jos rekisteröity poistaa evästeiden asettamisen käytöstä käytettävässä Internet-selaimessa, kaikkia verkkosivustomme toimintoja ei välttämättä voi käyttää täysimääräisesti.

Vaihtoehtona selaimen lisäosalle tai mobiililaitteiden selaimissa napsauta tätä linkkiä estääksesi Google Analyticsin keräämisen tällä verkkosivustolla tulevaisuudessa:

4. YLEISTEN TIETOJEN KERÄÄMINEN

Hey.kitchenin verkkosivusto kerää useita yleisiä tietoja ja informaatiota joka kerta, kun rekisteröity tai automaattinen järjestelmä kutsuu verkkosivuston. Nämä yleiset tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. Seuraavia tietoja voidaan kerätä: (1) käytetyt selaintyypit ja -versiot, (2) käyttöjärjestelmän käyttämä käyttöjärjestelmä, (3) verkkosivusto, jolta käyttöjärjestelmä siirtyy verkkosivustollemme (ns. referrer), (4) aliverkkosivustot, joille siirrytään käyttöjärjestelmän kautta verkkosivustollamme, (5) verkkosivustolle pääsyn päivämäärä ja kellonaika, (6) Internet-protokollaosoite (IP-osoite), (7) verkkosivustolle pääsevän järjestelmän Internet-palveluntarjoaja ja (8) muita vastaavia tietoja ja tietoja, joiden avulla voidaan torjua vaaratilanteita tietoteknisiin järjestelmiimme kohdistuvien hyökkäysten yhteydessä.

Käyttäessään näitä yleisiä tietoja ja informaatiota hey.kitchen ei tee mitään johtopäätöksiä rekisteröidystä. Näitä tietoja tarvitaan pikemminkin (1) verkkosivustomme sisällön oikeaan toimittamiseen, (2) verkkosivustomme sisällön ja mainonnan optimointiin, (3) tietoteknisten järjestelmiemme ja verkkosivustomme tekniikan pysyvän toimivuuden varmistamiseen sekä (4) lainvalvontaviranomaisille syytteeseenpanoa varten tarvittavien tietojen toimittamiseen verkkohyökkäyksen yhteydessä. Siksi hey.kitchen analysoi nimettömänä kerättyjä tietoja ja tietoja toisaalta tilastollisiin tarkoituksiin ja toisaalta yrityksemme tietosuojan ja tietoturvan lisäämiseksi, jotta voimme varmistaa käsittelemiemme henkilötietojen optimaalisen suojan tason. Palvelimen lokitiedostojen anonyymit tiedot tallennetaan erillään rekisteröidyn antamista henkilötiedoista.

5. YHTEYDENOTTOMAHDOLLISUUS VERKKOSIVUSTON KAUTTA

Hey.kitchenin verkkosivusto sisältää lakisääteisten säännösten perusteella tietoja, jotka mahdollistavat nopean sähköisen yhteydenoton yritykseemme sekä suoran viestinnän kanssamme, mikä sisältää myös niin sanotun sähköpostin yleisen osoitteen (sähköpostiosoite). Jos rekisteröity ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta, rekisteröidyn lähettämät henkilötiedot tallennetaan automaattisesti. Tällaiset rekisteröidyn rekisterinpitäjälle vapaaehtoisesti toimittamat henkilötiedot tallennetaan rekisteröidyn käsittelyä tai yhteydenottoa varten. Näitä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

6. HENKILÖTIETOJEN RUTIININOMAINEN POISTAMINEN JA ESTÄMINEN

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tallennuksen tarkoituksen saavuttamiseksi tai jos siitä säädetään EU:n direktiivissä ja asetuksessa tai muussa lainsäätäjän laissa tai asetuksessa, jota rekisterinpitäjään sovelletaan.

Jos säilytyksen tarkoitus ei enää täyty tai jos EU:n direktiivissä ja asetuksessa tai muussa toimivaltaisessa lainsäätäjässä säädetty säilytysaika päättyy, henkilötiedot suojataan tai poistetaan rutiininomaisesti lakisääteisten säännösten mukaisesti.

7. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

A) OIKEUS VAHVISTUKSEEN

Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan unionin direktiivissä ja asetuksessa säädetty oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä vahvistusoikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.

B) OIKEUS SAADA TIETOA

Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on Euroopan unionin direktiivissä ja asetuksessa säädetty oikeus saada rekisterinpitäjältä milloin tahansa maksutta pääsy häntä koskeviin tallennettuihin henkilötietoihin ja jäljennös niistä. Lisäksi EU:n direktiivissä ja asetuksessa on annettu rekisteröidylle oikeus saada seuraavat tiedot:

 • käsittelytarkoitukset
 • käsiteltävien henkilötietojen luokat
 • vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai tullaan luovuttamaan, erityisesti jos vastaanottajat ovat kolmansissa maissa tai kansainvälisissä järjestöissä.
 • jos mahdollista, henkilötietojen säilytyksen suunniteltu kesto, tai jos tämä ei ole mahdollista, perusteet, joiden perusteella tämä kesto määritetään.
 • siitä, että heillä on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot oikaistuksi tai poistetuksi tai saada rekisterinpitäjä rajoittamaan niiden käsittelyä tai oikeus vastustaa tällaista käsittelyä.
 • oikeus hakea muutosta valvontaviranomaiselta
 • jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä: Kaikki saatavilla olevat tiedot tietojen alkuperästä
 • tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisen automatisoidun päätöksenteon, mukaan lukien profilointi, olemassaolo ja ainakin näissä tapauksissa mielekkäät tiedot kyseisestä logiikasta sekä tällaisen käsittelyn laajuudesta ja aiotuista vaikutuksista rekisteröityyn.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, onko henkilötietoja siirretty kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Jos näin on, rekisteröidyllä on myös oikeus saada tietoja siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä tarkastusoikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.

C) OIKAISUOIKEUS

Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on Euroopan unionin direktiivissä ja asetuksessa säädetty oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten henkilötietojen oikaisemista viipymättä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn tarkoitukset huomioon ottaen pyytää puutteellisten henkilötietojen täydentämistä, myös täydentävän ilmoituksen avulla.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä oikaisuoikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.

D) OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN (OIKEUS TULLA UNOHDETUKSI)

Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on Euroopan unionin direktiivissä ja asetuksessa säädetty oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan viipymättä häntä koskevat henkilötiedot, jos jokin seuraavista perusteista täyttyy ja jos käsittely ei ole tarpeen:

 • Henkilötiedot kerättiin tai niitä käsiteltiin muulla tavoin tarkoituksiin, joita varten niitä ei enää tarvita.
 • Rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, johon käsittely perustuu 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 1 kohdan a alakohta DS-GVO tai 9 artiklan 9 kohdan a alakohta. 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustaa.
 • Rekisteröidyn on 21 artiklan 21 kappaleen mukaisesti saatava tietonsa. 1 DS-GVO:n mukaisesti, eikä käsittelylle ole ylivoimaisia perusteltuja syitä, tai rekisteröity vastustaa käsittelyä DS-GVO:n 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 2 DS-GVO vastustaa käsittelyä.
 • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • Henkilötietojen poistaminen on tarpeen rekisterinpitäjään kohdistuvan unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisen oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi.
 • Henkilötiedot kerättiin tietoyhteiskunnan palveluihin liittyen 8 artiklan 8 kohdan mukaisesti. 1 DS-GVO kerätty.

Jos jokin edellä mainituista syistä pätee ja rekisteröity haluaa pyytää, että hey.kitchenin tallentamat henkilötiedot poistetaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään. Hey.kitchenin henkilökunta huolehtii siitä, että poistopyyntöön vastataan välittömästi.

Jos hey.kitchen on julkistanut henkilötiedot ja yrityksemme on vastuussa 17 artiklan 17 kohdan mukaisesti. 1 DS-GVO henkilötietojen poistamiseksi, hey.kitchen toteuttaa käytettävissä oleva tekniikka ja toteutuskustannukset huomioon ottaen kohtuulliset toimenpiteet, tekniset toimenpiteet mukaan lukien, ilmoittaakseen muille rekisterinpitäjille, jotka käsittelevät julkaistuja henkilötietoja, että rekisteröity on pyytänyt kyseisiä muita rekisterinpitäjiä poistamaan kaikki linkit henkilötietoihin tai niiden kopiot tai jäljennökset, ellei käsittely ole välttämätöntä. Hey.kitchenin henkilökunta ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin yksittäisissä tapauksissa.

E) OIKEUS RAJOITTAA KÄSITTELYÄ

Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on EU:n direktiivin ja asetuksen mukainen oikeus saada rekisterinpitäjä rajoittamaan käsittelyä, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden sellaisen ajanjakson ajan, jonka aikana rekisterinpitäjä voi tarkistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden.
 • Käsittely on lainvastaista, rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja pyytää sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista.
 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisten vaateiden laatimista, esittämistä tai puolustamista varten.
 • Rekisteröity on vastustanut käsittelyä tietosuojasäännösten 3 artiklan mukaisesti. 21 artiklan 21 kohta. 1 GDPR:n nojalla, eikä vielä ole selvää, ovatko rekisterinpitäjän oikeutetut syyt tärkeämpiä kuin rekisteröidyn oikeutetut syyt.

Jos jokin edellä mainituista edellytyksistä täyttyy ja rekisteröity haluaa pyytää hey.kitchenin tallentamien henkilötietojen rajoittamista, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään. Hey.kitchenin työntekijä huolehtii käsittelyn rajoittamisesta.

F) OIKEUS TIETOJEN SIIRRETTÄVYYTEEN

Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on Euroopan unionin direktiivissä ja asetuksessa säädetty oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Hänellä on myös oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle ilman, että rekisterinpitäjä, jolle henkilötiedot on toimitettu, estää sitä, edellyttäen, että käsittely perustuu 6 artiklan 6 kohdan mukaiseen suostumukseen. 1 kohdan a alakohta DS-GVO tai 9 artiklan 9 kohdan a alakohta. 2 kohdan a alakohdan DS-GVO:n tai 6 artiklan 6 kohdan mukaisen sopimuksen perusteella. 1 kohdan b alakohdan mukaisesti ja käsittely suoritetaan automatisoidusti, paitsi jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

Lisäksi käyttäessään oikeuttaan tietojen siirrettävyyteen 20 artiklan 20 kohdan mukaisesti. 1 yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus saada henkilötietojen suora siirto rekisterinpitäjältä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista ja edellyttäen, että tämä ei vaikuta haitallisesti muiden henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Rekisteröity voi milloin tahansa ottaa yhteyttä keneen tahansa hey.kitchenin työntekijään voidakseen käyttää oikeuttaan tietojen siirtämiseen.

G) MUUTOKSENHAKUOIKEUS

Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on EU:n direktiivin ja asetuksen antajan myöntämä oikeus vastustaa milloin tahansa erityiseen tilanteeseensa liittyvin perustein häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka suoritetaan direktiivin 6 artiklan 1 kohdan perusteella. tietosuoja-asetuksen 1 kohdan e tai f alakohdan mukaisesti. Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Hey.kitchen ei enää käsittele henkilötietoja, jos henkilötietojen käsittelyä vastustetaan, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelylle on pakottavia perusteltuja syitä, jotka syrjäyttävät rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos käsittelyn perusteena on oikeudellisten vaatimusten esittäminen, toteuttaminen tai puolustaminen.

Jos hey.kitchen käsittelee henkilötietoja suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten. Tämä koskee myös profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoraan mainontaan. Jos rekisteröity vastustaa hey.kitchenin käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, hey.kitchen ei enää käsittele henkilötietoja näihin tarkoituksiin.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvin perustein vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, jonka hey.kitchen suorittaa tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai 89 artiklan 89 kohdan mukaisiin tilastollisiin tarkoituksiin. 1 DS-GVO, paitsi jos käsittely on tarpeen yleisen edun vuoksi suoritettavan tehtävän suorittamiseksi.

Vastustamisoikeuden käyttämiseksi rekisteröity voi ottaa suoraan yhteyttä mihin tahansa hey.kitchenin työntekijään tai muuhun työntekijään. Rekisteröidyllä on myös oikeus käyttää oikeuttaan vastustaa tietojenkäsittelyä automaattisten menettelyjen avulla, joissa käytetään teknisiä eritelmiä tietoyhteiskunnan palvelujen käytön yhteydessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2002/58/EY soveltamista.

H) AUTOMATISOIDUT PÄÄTÖKSET YKSITTÄISTAPAUKSISSA, MUKAAN LUKIEN PROFILOINTI

Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on Euroopan unionin direktiivissä ja asetuksessa myönnetty oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn, profilointi mukaan lukien, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi, edellyttäen, että päätös (1) ei ole tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai (2) se on sallittu rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä ja että kyseisessä lainsäädännössä säädetään asianmukaisista toimenpiteistä rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi tai (3) se tehdään rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella.

Jos päätös (1) on tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai (2) se tehdään rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella, hey.kitchen toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi, joihin sisältyy ainakin oikeus saada rekisterinpitäjän puolesta oikeus saada rekisteröidyn osallistuminen, ilmaista näkemyksensä ja riitauttaa päätös.

Jos rekisteröity haluaa käyttää automatisoituja päätöksiä koskevia oikeuksiaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.

I) OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS TIETOSUOJALAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA

Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on EU:n direktiivissä ja asetuksessa säädetty oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa.

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuttaan peruuttaa suostumuksensa, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.

8. FACEBOOKIN KÄYTTÖÄ JA SOVELTAMISTA KOSKEVAT TIETOSUOJASÄÄNNÖKSET

Rekisterinpitäjä on integroinut Facebook-yrityksen osia tälle verkkosivustolle. Facebook on sosiaalinen verkosto.

Sosiaalinen verkosto on internetissä toimiva sosiaalinen kohtaamispaikka, verkkoyhteisö, jonka avulla käyttäjät voivat yleensä kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa virtuaalisessa tilassa. Sosiaalinen verkosto voi toimia foorumina mielipiteiden ja kokemusten vaihtamiselle tai antaa internet-yhteisölle mahdollisuuden antaa henkilökohtaista tai yritykseen liittyvää tietoa. Facebookin käyttäjät voivat muun muassa luoda yksityisiä profiileja, ladata valokuvia ja verkostoitua kaveripyyntöjen kautta.

Facebookin hallinnoiva yhtiö on Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Yhdysvallat. Henkilötietojen rekisterinpitäjä, jos rekisteröity asuu Yhdysvaltojen tai Kanadan ulkopuolella, on Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti.

Jokaisella tämän verkkosivuston yksittäisen sivun kutsumisella, jota rekisterinpitäjä ylläpitää ja johon on integroitu Facebook-komponentti (Facebook-lisäosa), kyseinen Facebook-komponentti saa automaattisesti aikaan sen, että rekisteröidyn tietoteknisen järjestelmän Internet-selain lataa vastaavan Facebook-komponentin esityksen Facebookista. Täydellinen yleiskatsaus kaikista Facebook-lisäosista on osoitteessa developers.facebook.com/docs/plugins/. Tämän teknisen menettelyn puitteissa Facebook saa tietoa siitä, millä verkkosivustomme alasivulla rekisteröity on vieraillut.

Jos rekisteröity on samanaikaisesti kirjautunut Facebookiin, Facebook tunnistaa, millä verkkosivustomme alasivulla rekisteröity vierailee aina, kun rekisteröity kutsuu verkkosivustoamme, ja koko sen ajan, kun rekisteröity oleskelee verkkosivustollamme. Facebook-komponentti kerää nämä tiedot, ja Facebook määrittää ne kyseisen henkilön Facebook-tilille. Jos rekisteröity aktivoi jonkin verkkosivuillemme integroidun Facebook-painikkeen, esimerkiksi ”Tykkää”-painikkeen, tai jos rekisteröity lähettää kommentin, Facebook määrittää nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaiselle Facebook-käyttäjätilille ja tallentaa nämä henkilötiedot.

Facebook saa aina Facebook-komponentin kautta tiedon siitä, että rekisteröity on vieraillut verkkosivustollamme, jos rekisteröity on kirjautunut Facebookiin samaan aikaan, kun hän kutsuu verkkosivustomme; tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako rekisteröity Facebook-komponenttia vai ei. Jos rekisteröity ei halua, että näitä tietoja siirretään Facebookille, hän voi estää tietojen siirron kirjautumalla ulos Facebook-tililtään ennen verkkosivustolle pääsyä.

Facebookin julkaisemassa tietosuojakäytännössä, joka on saatavilla osoitteessa fi.facebook.com/about/privacy/, kerrotaan Facebookin suorittamasta henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä. Siinä selitetään myös Facebookin tarjoamat asetusvaihtoehdot rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi. Lisäksi saatavilla on erilaisia sovelluksia, joiden avulla on mahdollista estää tietojen lähettäminen Facebookiin. Rekisteröity voi käyttää tällaisia sovelluksia estääkseen tietojen lähettämisen Facebookille.

9. TIETOSUOJASÄÄNNÖKSET GOOGLE ANALYTICSIN KÄYTÖSTÄ JA SOVELTAMISESTA (ANONYMISOINTITOIMINNOLLA).

Rekisterinpitäjä on integroinut Google Analytics -komponentin (anonymisointitoiminnolla) tähän verkkosivustoon. Google Analytics on verkkoanalyysipalvelu. Verkkoanalyysi on verkkosivujen kävijöiden käyttäytymistä koskevien tietojen keräämistä, kokoamista ja arviointia. Verkkoanalyysipalvelu kerää muun muassa tietoja siitä, miltä verkkosivustolta rekisteröity on tullut verkkosivustolle (ns. referrer), mitä verkkosivuston alasivuja on käytetty tai kuinka usein ja kuinka kauan alasivua on katsottu. Web-analyysiä käytetään pääasiassa verkkosivuston optimointiin ja Internet-mainonnan kustannus-hyötysuhteen analysointiin.

Google Analytics -komponentin ylläpitäjä on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlanti.

Rekisterinpitäjä käyttää lisäystä _gat._anonymizeIp verkkoanalyysiin Google Analyticsin kautta. Tämän lisäyksen avulla Google lyhentää ja anonymisoi kyseisen henkilön Internet-yhteyden IP-osoitteen, jos Internet-sivujemme käyttö tapahtuu Euroopan unionin jäsenvaltiosta tai muusta Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolena olevasta valtiosta.

Google Analytics -komponentin tarkoituksena on analysoida verkkosivustomme kävijävirtoja. Google käyttää kerättyjä tietoja ja tietoja arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta verkkosivuston ylläpitäjille ja tarjotakseen muita verkkosivuston toimintaan liittyviä palveluja.

Google Analytics asettaa evästeen rekisteröidyn tietotekniseen järjestelmään. Mitä evästeet ovat, on jo selitetty edellä. Asettamalla evästeen Google voi analysoida verkkosivustomme käyttöä. Joka kerta, kun rekisteröity käyttää jotakin rekisterinpitäjän ylläpitämän verkkosivuston yksittäistä sivua, johon on integroitu Google Analytics -komponentti, kyseinen Google Analytics -komponentti käynnistää automaattisesti rekisteröidyn tietoteknisen järjestelmän Internet-selaimen lähettämään tietoja Googlelle verkkoanalyysia varten. Osana tätä teknistä menettelyä Google saa tietoonsa henkilötietoja, kuten asianomaisen henkilön IP-osoitteen, jota Google käyttää muun muassa kävijöiden ja klikkausten alkuperän jäljittämiseen ja myöhemmin provisiolaskelmien tekemiseen.

Evästeen avulla tallennetaan henkilökohtaisia tietoja, esimerkiksi käyntiaika, paikka, josta käynti on peräisin, ja rekisteröidyn verkkosivustollamme tekemien käyntien tiheys. Aina kun vierailet verkkosivustollamme, nämä henkilötiedot, mukaan lukien rekisteröidyn käyttämän internet-yhteyden IP-osoite, siirretään Googlelle Yhdysvaltoihin. Google tallentaa nämä henkilötiedot Yhdysvaltoihin. Google voi jakaa näitä teknisen prosessin kautta kerättyjä henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa.

Rekisteröity voi milloin tahansa estää evästeiden asettamisen verkkosivustollamme, kuten edellä on kuvattu, käyttämällä käytetyn Internet-selaimen asianmukaista asetusta ja siten pysyvästi kieltää evästeiden asettamisen. Tällainen käytetyn Internet-selaimen asetus estää myös Googlea asettamasta evästettä rekisteröidyn tietotekniseen järjestelmään. Lisäksi Google Analyticsin jo asettaman evästeen voi milloin tahansa poistaa internet-selaimen tai muiden ohjelmistojen avulla.

Lisäksi rekisteröidyllä on mahdollisuus vastustaa Google Analyticsin tuottamien ja tämän verkkosivuston käyttöön liittyvien tietojen keräämistä sekä näiden tietojen käsittelyä Googlen toimesta ja estää tällainen käsittely. Tätä varten rekisteröidyn on ladattava ja asennettava selaimen lisäosa osoitteesta tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tämä selaimen lisäosa kertoo Google Analyticsille JavaScriptin avulla, että Google Analyticsille ei saa lähettää tietoja Internet-sivuilla käynneistä. Google pitää selaimen lisäosan asentamista vastalauseena. Jos rekisteröidyn tietotekninen järjestelmä poistetaan, alustetaan tai asennetaan uudelleen myöhemmin, rekisteröidyn on asennettava selaimen lisäosa uudelleen Google Analyticsin poistamiseksi käytöstä. Jos rekisteröity tai joku muu hänen hallinnassaan oleva henkilö poistaa selaimen lisäosan käytöstä tai poistaa sen käytöstä, selaimen lisäosa on mahdollista asentaa uudelleen tai aktivoida uudelleen.

Lisätietoja ja Googlen sovellettavat tietosuojakäytännöt löytyvät osoitteista www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ja www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analyticsista kerrotaan tarkemmin tässä linkissä www.google.com/intl/de_de/analytics/.

10. INSTAGRAMIN KÄYTTÖÄ JA SOVELTAMISTA KOSKEVAT TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖT

Rekisterinpitäjä on integroinut Instagram-palvelun osia tähän verkkosivustoon. Instagram on audiovisuaaliseksi alustaksi luokiteltava palvelu, jonka avulla käyttäjät voivat jakaa valokuvia ja videoita sekä levittää niitä edelleen muissa sosiaalisissa verkostoissa.

Instagram-palvelujen ylläpitäjä on Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanti.

Joka kerta, kun kutsutaan jokin rekisterinpitäjän ylläpitämän verkkosivuston yksittäisistä sivuista, joihin on integroitu Instagram-komponentti (Insta-painike), kyseinen Instagram-komponentti saa automaattisesti aikaan sen, että rekisteröidyn tietoteknisen järjestelmän Internet-selain lataa Instagramista vastaavan komponentin esityksen. Osana tätä teknistä menettelyä Instagram saa tietoa siitä, millä verkkosivustomme alasivulla rekisteröity on vieraillut.

Jos rekisteröity on samanaikaisesti kirjautuneena Instagramiin, Instagram tunnistaa, millä erityisellä alasivulla rekisteröity vierailee aina, kun rekisteröity kutsuu verkkosivustoamme, ja koko sen ajan, kun rekisteröity oleskelee verkkosivustollamme. Instagram-komponentti kerää nämä tiedot, ja Instagram määrittää ne asianomaisen henkilön Instagram-tilille. Jos rekisteröity aktivoi jonkin verkkosivuillemme integroidun Instagram-painikkeen, näin lähetetyt tiedot ja tiedot liitetään rekisteröidyn henkilökohtaiseen Instagram-käyttäjätiliin ja Instagram tallentaa ja käsittelee ne.

Instagram saa Instagram-komponentin kautta aina tiedon siitä, että rekisteröity on vieraillut verkkosivustollamme, jos rekisteröity on samanaikaisesti kirjautunut Instagramiin, kun hän kutsuu verkkosivustoamme; tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako rekisteröity Instagram-komponenttia vai ei. Jos rekisteröity ei halua, että näitä tietoja siirretään Instagramiin, hän voi estää tietojen siirron kirjautumalla ulos Instagram-tililtään ennen verkkosivustolle pääsyä.

Lisätietoja ja Instagramin sovellettavat tietosuojakäytännöt löytyvät osoitteista help.instagram.com/155833707900388 ja www.instagram.com/about/legal/privacy/.

11. XING-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÄ JA SOVELTAMISTA KOSKEVAT TIETOSUOJASÄÄNNÖKSET

Rekisterinpitäjä on integroinut Xingin osia tähän verkkosivustoon. Xing on internetpohjainen sosiaalinen verkosto, jonka avulla käyttäjät voivat olla yhteydessä olemassa oleviin liikekontakteihin ja luoda uusia liikekontakteja. Yksittäiset käyttäjät voivat luoda itsestään henkilökohtaisen profiilin Xingiin. Yritykset voivat esimerkiksi luoda yritysprofiileja tai julkaista työtarjouksia Xingissä.

Xingin hallinnoiva yhtiö on XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hampuri, Saksa.

Joka kerta, kun kutsutaan jokin rekisterinpitäjän ylläpitämän verkkosivuston yksittäisistä sivuista, joihin on integroitu Xing-komponentti (Xing-lisäosa), kyseinen Xing-komponentti kehottaa automaattisesti rekisteröidyn tietoteknisen järjestelmän Internet-selainta lataamaan Xingistä vastaavan Xing-komponentin esityksen. Lisätietoja Xing-lisäosista on osoitteessa dev.xing.com/plugins. Tämän teknisen menettelyn puitteissa Xing saa tietoa siitä, millä verkkosivustomme alasivulla rekisteröity on vieraillut.

Jos rekisteröity on samanaikaisesti kirjautuneena Xingiin, Xing tunnistaa, millä verkkosivustomme alasivulla rekisteröity vierailee aina, kun rekisteröity kutsuu verkkosivustoamme, ja koko sen ajan, kun rekisteröity oleskelee verkkosivustollamme. Xing-komponentti kerää nämä tiedot, ja Xing määrittää ne asianomaisen henkilön Xing-tilille. Jos rekisteröity aktivoi jonkin verkkosivuillemme integroidun Xing-painikkeen, esimerkiksi ”Jaa”-painikkeen, Xing määrittää nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaiselle Xing-käyttäjätilille ja tallentaa nämä henkilötiedot.

Xing saa aina Xing-komponentin kautta tiedon siitä, että rekisteröity on vieraillut verkkosivustollamme, jos rekisteröity on kirjautunut Xingiin samaan aikaan, kun hän kutsuu verkkosivustoamme; tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako rekisteröity Xing-komponenttia vai ei. Jos rekisteröity ei halua, että näitä tietoja siirretään Xingille, hän voi estää tietojen siirron kirjautumalla ulos Xing-tililtään ennen verkkosivustolle pääsyä.

Xingin julkaisemissa tietosuojasäännöksissä, jotka ovat saatavilla osoitteessa www.xing.com/privacy, annetaan tietoa henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä Xingissä. Lisäksi Xing on julkaissut XING Share -painiketta koskevat tietosuojailmoitukset osoitteessa www.xing.com/app/share.

12. YOUTUBEN KÄYTTÖÄ JA SOVELTAMISTA KOSKEVAT TIETOSUOJAMÄÄRÄYKSET

Valvoja on integroinut YouTube-komponentteja tälle verkkosivustolle. YouTube on internetin videoportaali, jossa videon julkaisijat voivat julkaista videoleikkeitä ilmaiseksi ja muut käyttäjät voivat katsella, arvioida ja kommentoida niitä ilmaiseksi. YouTube mahdollistaa kaikenlaisten videoiden julkaisemisen, minkä vuoksi Internet-portaalin kautta voi katsella kokonaisia elokuva- ja televisio-ohjelmia, mutta myös musiikkivideoita, trailereita tai käyttäjien itsensä tekemiä videoita.

YouTuben ylläpitäjä on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlanti.

Joka kerta, kun rekisteröity käyttää jotakin rekisterinpitäjän ylläpitämän verkkosivuston yksittäistä sivua, johon on integroitu YouTube-komponentti (YouTube-video), kyseinen YouTube-komponentti pyytää automaattisesti rekisteröidyn tietoteknisen järjestelmän Internet-selainta lataamaan vastaavan YouTube-komponentin esityksen YouTubesta. Lisätietoja YouTubesta on osoitteessa www.youtube.com/yt/about/de/. Osana tätä teknistä menettelyä YouTube ja Google saavat tietoa siitä, millä verkkosivustomme alasivulla rekisteröity on vieraillut.

Jos rekisteröity on samanaikaisesti kirjautunut YouTubeen, YouTube tunnistaa, millä verkkosivustomme alasivulla rekisteröity vierailee, kun YouTube-videon sisältävä alasivu kutsutaan. YouTube ja Google keräävät nämä tiedot, ja ne liitetään asianomaisen henkilön YouTube-tiliin.

YouTube ja Google saavat aina YouTube-komponentin kautta tiedon siitä, että rekisteröity on vieraillut verkkosivustollamme, jos rekisteröity on kirjautunut YouTubeen samaan aikaan, kun hän kutsuu verkkosivustoamme; tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako rekisteröity YouTube-videota vai ei. Jos rekisteröity ei halua, että näitä tietoja siirretään YouTubelle ja Googlelle, hän voi estää tietojen siirron kirjautumalla ulos YouTube-tililtään ennen verkkosivustolle pääsyä.

YouTuben julkaisemassa tietosuojakäytännössä, joka on saatavilla osoitteessa www.google.de/intl/de/policies/privacy/, annetaan tietoa henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä YouTuben ja Googlen toimesta.

13. TIETOSUOJASÄÄNNÖKSET, JOTKA KOSKEVAT TRANSISTOR-OHJELMISTON GEOPAIKANNUSTOIMINTOJEN KÄYTTÖÖNOTTOA JA KÄYTTÖÄ TAUSTALLA.

Käytämme Transistor Softwaren geopaikannusominaisuuksia, jotta voimme tarjota sinulle paremman käyttökokemuksen ja yksilöllistä sisältöä. Nämä ominaisuudet keräävät ja käsittelevät sijaintitietoja tarjotakseen sinulle ajankohtaiseen sijaintiisi perustuvia tietoja ja palveluja. Aloittamalla kierroksen sovelluksessamme hyväksyt, että voimme kerätä, tallentaa ja käsitellä sijaintitietojasi. Käytämme näitä tietoja yksinomaan sisäisiin tarkoituksiin emmekä luovuta niitä kolmansille osapuolille, ellei se ole välttämätöntä palveluidemme tarjoamiseksi tai ellei laki sitä vaadi. Sijaintitietojasi käsitellään luottamuksellisesti, ja niitä säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen palveluidemme tarjoamiseksi. Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi geopaikannusominaisuuksien käyttämiseen taustalla lopettamalla sovelluksemme vastaavan ”Start Tour” -toiminnon käyttäminen tai muuttamalla sen asetuksia. Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita sijaintitietojesi käytöstä, voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa. Olemme sitoutuneet varmistamaan yksityisyytesi ja tietojesi suojan.

14. KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTA

6 artiklan I lit. DS-GVO toimii yrityksemme oikeusperustana käsittelytoimissa, joissa saamme suostumuksen tiettyä käsittelytarkoitusta varten. Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jonka osapuoli rekisteröity on, kuten esimerkiksi sellaisten käsittelytoimien osalta, jotka ovat tarpeen tavaroiden toimittamiseksi tai muun palvelun tai vastikkeen tarjoamiseksi, käsittely perustuu 6 artiklan I lit. b GDPR. Sama koskee käsittelytoimia, jotka ovat tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, esimerkiksi kun on kyse tuotteitamme tai palveluitamme koskevista tiedusteluista. Jos yritykseemme kohdistuu lakisääteinen velvoite, jonka vuoksi henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, kuten verovelvoitteiden täyttämiseksi, käsittely perustuu 6 artiklan I lit. c GDPR. Harvinaisissa tapauksissa henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Näin olisi esimerkiksi silloin, jos vierailija loukkaantuisi tiloissamme ja sen seurauksena hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutustietonsa tai muut elintärkeät tiedot olisi välitettävä lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Tällöin käsittely perustuisi 6 artiklan I kohdan lit. d DS-GVO. Viime kädessä käsittelytoimet voisivat perustua 6 artiklan I kohdan lit. f DS-GVO. Käsittelytoimet, jotka eivät kuulu minkään edellä mainitun oikeusperustan piiriin, perustuvat tähän oikeusperustaan, jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun suojaamiseksi edellyttäen, että rekisteröidyn etuja, perusoikeuksia ja -vapauksia ei syrjäytetä. Saamme suorittaa tällaisia käsittelytoimia erityisesti siksi, että eurooppalainen lainsäätäjä on nimenomaisesti maininnut ne. Tältä osin hän katsoi, että oikeutettua etua voidaan olettaa olevan, jos rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas (tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 47 kappaleen toinen virke).

15. REKISTERINPITÄJÄN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUTETUT EDUT.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu 6 artiklan I lit. f DS-GVO:n oikeutettu etu on liiketoimintamme harjoittaminen kaikkien työntekijöidemme ja osakkeenomistajiemme hyvinvoinnin hyväksi.

16. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietojen säilytysaika määräytyy lakisääteisen säilytysajan mukaan. Määräajan päätyttyä vastaavat tiedot poistetaan rutiininomaisesti, jos niitä ei enää tarvita sopimuksen täyttämiseksi tai aloittamiseksi.

16. HENKILÖTIETOJEN TOIMITTAMISTA KOSKEVAT OIKEUDELLISET TAI SOPIMUSPERUSTEISET VAATIMUKSET; SOPIMUKSEN TEKEMISEN VÄLTTÄMÄTTÖMYYS; REKISTERÖIDYN VELVOLLISUUS TOIMITTAA HENKILÖTIEDOT; HENKILÖTIETOJEN TOIMITTAMATTA JÄTTÄMISEN MAHDOLLISET SEURAUKSET.

Haluamme ilmoittaa, että henkilötietojen toimittaminen on osittain lakisääteistä (esim. verosäännökset) tai voi johtua myös sopimusmääräyksistä (esim. sopimuskumppania koskevat tiedot). Joskus sopimuksen tekemiseksi voi olla tarpeen, että rekisteröity antaa meille henkilötietoja, joita meidän on myöhemmin käsiteltävä. Rekisteröity on esimerkiksi velvollinen toimittamaan meille henkilötietoja, jos yrityksemme tekee sopimuksen hänen kanssaan. Jos henkilötietoja ei toimiteta, sopimusta rekisteröidyn kanssa ei voida tehdä. Ennen kuin rekisteröity antaa henkilötietoja, hänen on otettava yhteyttä johonkin työntekijäämme. Työntekijämme ilmoittaa rekisteröidylle tapauskohtaisesti, vaaditaanko henkilötietojen toimittamista lain tai sopimuksen nojalla tai onko se tarpeen sopimuksen tekemistä varten, onko henkilötietojen toimittaminen pakollista ja mitä seurauksia henkilötietojen toimittamatta jättämisellä olisi.

18. AUTOMATISOIDUN PÄÄTÖKSENTEON OLEMASSAOLO

Vastuullisena yrityksenä emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Tämän tietosuojaselosteen on laatinut DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH:n tietosuojaselosteen laatija, joka toimii tietosuojavastaavana, yhteistyössä asianajotoimisto WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwältein tietosuojalakimiesten kanssa.

SUOSTUMUS KÄYTTÄJÄKESKEISTEN TOIMIJOIDEN KANSSA

Tämä verkkosivusto käyttää Usercentricsin suostumustekniikkaa saadakseen suostumuksesi tiettyjen evästeiden tallentamiseen päätelaitteeseesi tai tiettyjen tekniikoiden käyttöön ja dokumentoidakseen tämän tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tämän tekniikan toimittaja on Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, verkkosivusto: https://usercentrics.com/de/ (jäljempänä ”Usercentrics”).

Kun siirryt verkkosivustollemme, seuraavat henkilötiedot siirretään Usercentricsille:

 • Suostumuksesi tai suostumuksesi peruuttaminen.
 • IP-osoitteesi
 • Tiedot selaimestasi
 • Tietoja päätelaitteestasi
 • Verkkosivustolla käynnin ajankohta

Lisäksi Usercentrics tallentaa evästeen selaimeesi, jotta se voi osoittaa sinulle annetun suostumuksen tai sen peruuttamisen. Näin kerättyjä tietoja säilytetään, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, poistat Usercentrics-evästeen itse tai tietojen säilytyksen tarkoitus ei enää täyty. Pakolliset lakisääteiset säilyttämisvelvoitteet eivät vaikuta asiaan.

Tämän verkkosivuston Usercentrics-banneri on määritetty eRecht24:n avulla. Tunnistat tämän siitä, että eRecht24-logo näkyy bannerissa. Jotta eRecht24-logo voidaan näyttää bannerissa, yhteys eRecht24-kuvapalvelimeen luodaan. Myös IP-osoite välitetään, mutta se tallennetaan vain anonymisoituna palvelimen lokitietoihin. eRecht24:n kuvapalvelin sijaitsee Saksassa saksalaisen palveluntarjoajan kanssa. Itse bannerin tarjoaa yksinomaan Usercentrics.

Usercentricsin käyttö tehdään, jotta saadaan suostumus tiettyjen tekniikoiden käyttöön lain edellyttämällä tavalla. Tämän oikeusperustana on 6 artiklan 6 kohta. 1 lit. c GDPR.

Työtehtävien käsittely

Olemme tehneet sopimuksen tilausten käsittelystä (AVV) edellä mainitun palvelun käytöstä. Kyseessä on tietosuojalainsäädännön edellyttämä sopimus, jolla varmistetaan, että tämä yritys käsittelee verkkosivuston kävijöiden henkilötietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti ja DSGVO:n mukaisesti.

Visiomme

Visiomme on verkottaa kaikki markkinaosapuolet älykkäästi yhteiseen alustaan ja ottaa käyttöön tekninen standardi käsittelyä, täytäntöönpanoa ja dokumentointia varten. Tällä tavoin haluamme vahvistaa yhteistyötä ja yhteenkuuluvuutta, jotta kaikkien olisi helpompi toimia markkinoilla pitkällä aikavälillä.

Ota yhteyttä

hey.kitchen Copyright 2023. Kaikki oikeudet pidätetään.